Felhívás játékos szolfézs komplex csapatversenyre

FELHÍVÁS

„JÁTÉKOS SZOLFÉZS”  

komplex szolfézs csapatversenyre.

A Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú Művészeti Iskola „Szinkópa” Alapítványa komplex szolfézs csapatversenyt hirdet a Dunakeszi Tankerület művészeti iskoláiban tanuló diákok számára.

A VERSENY RÉSZTVEVŐI:

A 2021/2022-es tanévben szolfézsból 3. évfolyamon tanuló növendékekből alakult négyfős csapatok.

A szolfézs 3. évfolyam zenei,- és elméleti anyaga már kellő lehetőséget ad arra, hogy a gyerekek több területen is megmutathassák képességeiket, tehetségüket.

A VERSENY IDEJE, HELYSZÍNE:                  2022. április 5.

                                                                          Lisznyay Szabó Gábor AMI

                                                                          2112 Veresegyház, Nap utca 14/A.

A VERSENY CÉLJA:

 • az elméleti ismeretek elmélyítése,
 • a szolfézs tárgyhoz kapcsolódó kedvező szemlélet alakítása a tárgyban rejlő apró zenei élmények, játékos feladatok segítségével,
 • az élet számos területén egyre inkább előtérbe kerülő csapatban történő gondolkodásmód, együttes feladat- és problémamegoldó képesség fejlesztése, a résztvevők közös alkotóélménnyel való gazdagítása,
 • a sokszínű, változatos és újszerű feladatok segítségével ösztönzés a tantárgy tanulására,
 • lehetőségteremtés szakmai találkozóra a felkészítő-, valamint az érdeklődő kollégák számára (tapasztalatcsere, jógyakorlatok megosztása, észrevételek, véleménycserék, inspiráció).

A VERSENY FELÉPÍTÉSE:

Írásbeli:

– Ritmusírás 2/4-ben vagy 3/4 -ben (1+6 alkalom taps v. zongora)

(alap ritmusértékek: félkotta, negyed, nyolcad, tizenhatod, ezzel egyenértékű szünetek, triola, nagy éles és nagy nyújtott, szinkópa).

– Új stílusú népdal dallamának lejegyzése a kezdősor és a szöveg megadásával.

– Hármashangzatok 4 féle hangzási színezetének megnevezése hallás után.

– Hangközmenet lejegyzése adott alsó,- vagy felső szólam megadásával tonális keretben, 3# – 3b-ig.

– Zenei keresztrejtvény megfejtése. (A fogalmakat tanulás céljából a felkészülési időszakra előre megkapják a gyerekek a jelentkezés után.).

Szóbeli:

– Különböző egyéb játékos feladatok, melynek anyaga:

 • hangközök felismerése kottakép alapján (N7 – K7-ig),
 • négyféle hármashangzat színezetének felismerése kottakép alapján,
 • ritmus értékek augmentálása és diminuálása,
 • hangnemekhez és vezetőhangokhoz kapcsolódó feladatok (3#-3b-ig),
 • hangnemek ismeretére épülő feladatok (pl: A = szó, melyik hangnemben lehet elhelyezni?)
 • hangsorok (dúr, eol, moll, mixolíd és dór).

– Lapról olvasás öt vonalról fi-szi dallamfordulat nehézségi szintig.

  (Tegzes: Hétfokú olvasógyakorlatok I-II.)

– 2/4-es ritmussor tapsolása 1 perces átnézés után majd, memorizálása újabb 1-2 perc alatt

  (alap ritmusértékek + szinkópa, éles és nyújtott ritmus).

– Kodály Zoltán egy biciniumának élményszerű előadása.

 (A kijelölt biciniumokat a jelentkezés után küldjük meg, melyből egy szabadon választható.)

– Csapatonként egy szabadon választott zenemű bemutatása bármely hangszeren, melynek

   kiválasztásában javasoljuk a hangszeres tanárok segítségét kérni.

DÍJAZÁS:

 • I., II., III. helyezés
 • különdíjak

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2022. Március 11. péntek.

A Jelentkezési lapot és a Nyilatkozatot alábbi linken tölthetik le:

A Jelentkezési lapot és a Nyilatkozatot az alábbi e-mail címre kérjük elküldeni: veresizeneiskola@gmail.com

Várjuk játékos kedvű csoportok jelentkezését! 

Kategória: Hirdetőtábla | A közvetlen link.